Cjeloživotno učenje

U današnjem društvu znanja, informacija i inovacija postavljaju se zahtjevi za novim i drugačijim pristupom učenju, načinu rada i postizanju uspjeha. Ukoliko želimo biti aktivni dio takvog društva moramo prihvatiti promjene, brzo se prilagoditi i promjeniti dosadašnje načine učenja i rada. Kako bi odgovorili na potrebe modernog društva moramo stvarati ljudski kapital koji omogućuje razvoj vlastite, ali i društvene i gospodarske dobrobiti.

Učenje i stjecanje novih znanja tijekom cijelog života definira se pojmom cjeloživotno učenje koje pomaže u svijetu stalnih promjena, u razumijevanju istih i u mijenjanju društva, ali i nas samih u skladu s tim promjenama.

Cjeloživotno učenje je koncept koji promovira društvo znanja utemeljeno na neprestanom stvaranju, obnavljanju i primjeni novih znanja, vještina i stavova (vrednota). Ono se odnosi na “svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca” (Commission of the European Communities, 2001., Making a European Area of Lifelong Learning a Reality). Učenje mora biti prisutno u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). Ono je pritom kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca za učenje u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenima u mlađoj životnoj dobi.

Pojam cjeloživotnog učenja podrazumijeva razvijanje individualnih potencijala pojedinca, postizanje pravednosti i učinkovitosti s obzirom na ubrzano starenje stanovništva radi lakšeg prilagođavanja stalnim promjenama i potrebama tržišta rada. Sa sociološkog i kulturološkog aspekta cjeloživotno učenje pridonosi aktivnijoj ulozi pojedinca u društvu i pruža osjećaj sudjelovanja u društvu. Ono je potrebno svim naraštajima zbog osiguranja jednakih prava na kvalitetan i aktivan život.

U tom kontekstu, obrazovanje odraslih je sastavni i važni dio cjeloživotnog učenja. COO Validus je jedan od važnih dionika u promociji cjeloživotnog učenja. U Centru se odvijaju različiti oblici cjeloživotnog učenja i obrazovanja, od formalnih do neformalnih programa (radionice, usavršavanja, tečajevi). Naše područje interesa je usmjereno na osnaživanje svih dionika u području razvoja i pružanja inkluzivnih socijalnih usluga u zajednici. Ciljne skupine sa kojima radimo su osobe s niskom razinom obrazovanja, osobe s intelektualnim teškoćama, osobe koje zbog životnih okolnosti nisu imale redovan pristup obrazovanju te stručnjaci koji žele steći dodatna znanja i vještine.

Našim programima:

a) stvaramo stručno osoblje koje će osigurati kvalitetnu podršku osobama s invaliditetom za život u zajednici.

b) promičemo vrijednosti i prava osoba s invaliditetom kao i njihovo uključivanje u cjeloživotno obrazovanje vođeni čl. 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a koji govori o priznavanju njihovih prava na obrazovanje.

Prema navedenom članku, države potpisnice dužne su “…osigurati sveobuhvatno obrazovanje na svim razinama, kao i cjeloživotno obrazovanje, usmjereno na:

(a) puni razvoj ljudskog potencijala i osjećaja dostojanstva i vlastite vrijednosti, osnaživanja i poštivanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i ljudske raznolikosti;

(b) razvoj osobnosti osoba s invaliditetom, kao i njihovih talenata i kreativnosti, te mentalnih i tjelesnih sposobnosti, u njihovu punom potencijalu;

(c) omogućavanje djelotvornog sudjelovanja osoba s invaliditetom u slobodnom društvu.”

Članak 24. spomenute Konvencije također govori kako je potrebno:

…”omogućiti osobama s invaliditetom učenje životnih i društvenih vještina kako bi olakšale njihovo puno i ravnopravno sudjelovanje u obrazovanju i životu kao članova zajednice.”

…“osigurati pristup općem tercijarnom obrazovanju, stručnom usavršavanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju bez diskriminacije i na osnovi izjednačenoj s drugima. U tu svrhu, države potpisnice će osigurati razumnu prilagodbu za osobe s invaliditetom.”