PRVA NAJAVA! Poziv na usavršavanje ”Osobno usmjereno planiranje”

PRVA NAJAVA! Pozivamo vas na stručno usavršavanje pod nazivom „Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti za osobe s invaliditetom“, koje će započeti u proljeće 2022.

 

Temelj ovog usavršavanja leži u činjenici da je Republika Hrvatska pristupajući UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, započela s razvojem sustava socijalne skrbi usmjerenog na osobu. Sustav se temelji na načelima poštivanja ljudskih prava, slobode izbora i dostupnosti socijalnih usluga, individualizacije i uključenosti u zajednicu.

Osobno usmjerena planiranje je upravo najbolji pristup za razvijanje socijalne inkluzije osoba s invaliditetom, bazirane na socijalnome modelu invaliditeta i principu normalizacije.

Riječ je o skupini metoda i tehnika razvijenih u svrhu osnaživanja osoba s invaliditetom da žive samoodređene živote u zajednici. Razvijen je kao dio većeg pokreta za promicanje samoodređenja, samozastupanja i deinstitucionalizacije (Callicott, 2003.).

Cilj osobno usmjerenog planiranja je odrediti individualne interese i potrebe svake osobe te odrediti kakva je podrška i od koga potrebna kako bi se postavljeni ciljevi ostvarili u rokovima koje osoba želi.

Osoba je aktivan i ključan sudionik u kreiranju svog plana podrške te je u najvećoj mogućoj mjeri uključena u razvoj, provedbu i u kasnijem tijeku evaluaciju svoga plana.

Ovakav pristup je široko rasprostranjen i prihvaćen u praksi pružatelja usluga u zapadnim zemljama.

Osobno usmjereno planiranje, osim teoretskog  okvira  i dobrih ideja, nudi način na koji se principi normalizacije i socijalne uključenosti mogu provesti u praksi. Iako je OUP prvenstveno bilo usmjereno na osobe s teškoćama, danas se primjenjuje u radu sa svim skupinama i organizacijama u izradi strateških planova.

Ova edukacija će otvoriti mogućnosti za osobe, njihove obitelji i pružatelje usluga za boljim razumijevanjem osobno usmjerenog pristupa i pružiti praktičnu edukaciju u primjeni vizualnih alata za planiranje (MAPS i PATH).

 

Ciljana skupina: edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, osobe u neposrednoj podršci, roditelji, članovi obitelji i kreatori politika

 

Napomena: Edukacija se boduje u komorama socijalnih radnika i edukacijskih rehabilitatora.

 

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte na validus@coovalidus.hr ili na telefon 01/7897-449.

Skip to content